Mekong for Japanese

Hanoi/ハノイ

Hai ba trung/ハイバーチュン

現地語:Hai Bà Trưng
発音:hai baː chɯŋ
別名:-

Attraction
Attraction
Hai ba trung/ハイバーチュン

Hanoi/ハノイ

Mekong for Japanese