Mekong for Japanese

Vietnam/ベトナム

Hai phong, Ha long/ハイフォン、ハロン

現地語:Hải phòng, Hạ long
発音:hai foŋ, haː loŋ
別名:-

Shopping
Shopping
Hai phong, Ha long/ハイフォン、ハロン

Vietnam/ベトナム

Mekong for Japanese